Turystyka zrównoważona: co to w ogóle oznacza?

Turystyka zrównoważona: co to w ogóle oznacza? — Zmieniacze Ziemi

ŹRÓDŁO: https://www.earth-changers.com/blog/iy2017-international-year-of-sustainable-tourism-for-development

#IY2017 Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju ONZ

#IY2017 Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju ONZ

Zrównoważona turystyka dla rozwoju

Rok 2017 był Rokiem Zrównoważonej Turystyki na rzecz Rozwoju ONZ, #IY2017. Handily, był to również rok, w którym wypuszczono Earth Changers i jako taki został zaproszony do udziału autoryzowany partner, ponieważ istniejemy, aby promować i wspierać najlepszą zrównoważoną turystykę na rzecz rozwoju i zwiększać świadomość wkładu turystyki w zrównoważony rozwój. Ale co to naprawdę oznacza??

Czym jest zrównoważony rozwój?

Ludzie ogólnie rozumieją ten termin, że chodzi o zdolność do utrzymania lub utrzymania czegoś w określonym tempie, poziomie lub równowadze, że wzrost nie ma negatywnego, destabilizującego wpływu.

Czy zatem w odniesieniu do turystyki oznacza to tylko, że globalna turystyka musi być ograniczona do obecnych poziomów, a nie wzrastać, ponieważ częstsze podróżowanie miałoby negatywny wpływ na świat?

Nie do końca. Ponieważ nie chodzi tylko o wielkość (wzrost, limity lub redukcje), ale także o wpływy.

Mówiąc prościej, wszelkie rozważania na temat zrównoważonego rozwoju – realna, możliwa do utrzymania równowaga – analizują wpływ na trzy rzeczy razem, zwane „potrójna dolna linia”.

Potrójne podsumowanie. Źródło: Ey.com

Potrójne podsumowanie. Kredyt: Ey.com

Tam, gdzie „dolną linią” organizacji komercyjnej jest tylko jej zysk – jej gospodarczy korzyści – każdy zrównoważony rozwój jest rozpatrywany z dodatkowymi dwoma czynnikami, którymi są: Społeczny i Środowiskowy.

Więc zrównoważony rozwój Potroić Bottom Line uwzględnia równowagę 3 filarów: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego:

Czym jest zrównoważony rozwój?

W 1987 roku Światowa Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) wydała Raport Brundtland, zwany inaczej „Nasza wspólna przyszłość”, który został poproszony o zaproponowanie długoterminowych strategii środowiskowych jako „Globalnego programu zmian” w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju do roku 2000 i później. Zrównoważony rozwój zdefiniował jako:

Rozwój odpowiadający potrzebom teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb”.

Tak więc zrównoważony rozwój może zostać osiągnięty dzięki turystyce – ale jak turystyka to robi?

Zrównoważona turystyka

Światowa Organizacja Turystyki ONZ (UNWTO) definiuje zrównoważona turystyka

„Turystyka, która w pełni uwzględnia jej obecne i przyszłe skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe, odpowiadając na potrzeby odwiedzających, przemysłu, środowiska i społeczności przyjmujących”.

Ale czy „Zrównoważona turystyka” nie jest sprzecznością pod względem?

Czy my, podróżując gdzieś, zwłaszcza latając, nie wywieramy negatywnego wpływu?

Tak i nie. Każda branża lub sektor może mieć negatywny wpływ, a każda branża lub sektor – w tym turystyka – może być bardziej zrównoważony. Zrównoważona turystyka nie jest „rodzajem” turystyki (takim jak rejsy czy kempingi), ani nie występuje w konkretnych miejscach (takich jak odległa dżungla czy pustynia), a raczej jest etosem, według którego prowadzi się organizację i podejmuje decyzje.

Tak więc w (bardziej) zrównoważonej turystyce decyzje nie są podejmowane wyłącznie dla zysku, ale na zasadzie potrójnego bilansu, która uwzględnia koszty i korzyści zarówno pod względem środowiskowym, społecznym, jak i ekonomicznym oraz stara się znaleźć odpowiednią równowagę między tymi trzema wymiarami w celu zapewnienia długoterminowej stabilności.

Tak więc podróż rzeczywiście może mieć negatywny wpływ na środowisko, ale podróż może również wnieść pozytywny wkład gospodarczo lub społecznie – dlatego nie jest to jednoznaczne i proste.

Potrójne korzyści końcowe

Można argumentować, że powstrzymanie globalnych podróży może znacznie zmniejszyć „ślad węglowy” turystyki, a w konsekwencji wpływ na emisje gazów cieplarnianych i spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie.

Jednak transport nie jest jedyną rzeczą, która powoduje emisje dwutlenku węgla: zakwaterowanie, wycieczki i inne działania związane z podróżami również. Ale chociaż mogą one niewątpliwie mieć negatywny wpływ na środowisko, zabranie turystyki z niektórych krajów może dosłownie przeciąć ich linię życia, z powodu innych skutków, jakie może mieć, w tym (ale nie tylko):

Gospodarczy Skutki: Dochody zagraniczne z eksportu, przedsiębiorstw, miejsc pracy i dochodów, powiązań międzybranżowych i sektorowych, zamówień, wartości łańcucha dostaw, infrastruktury i systemów finansowych.

Społeczny Oddziaływania: Edukacja, zdrowie, dobre samopoczucie, dostępność, kultura i zasoby kulturowe – język, jedzenie, taniec, sztuka, strój, dziedzictwo, budynki, zachowanie – moralność, szacunek, upodmiotowienie, równość, polityka, zrozumienie międzykulturowe, tolerancja i pokój.

Środowiskowy Oddziaływania: zasoby naturalne i kapitał, ekosystemy, krajobrazy, (wylesianie), bioróżnorodność, dzika przyroda, ochrona, ochrona, odpady, woda, energia, budownictwo, zanieczyszczenia, atmosfera i zmiany klimatyczne.

Turystyka jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do PKB i międzynarodowej wartości kraju i jego kultury. Może rozciągać się daleko na miejskie i wiejskie społeczeństwo danego kraju w sposób, w jaki wiele innych branż lub sektorów nie może, na przykład przemysł wydobywczy, który koncentruje się na stosunkowo niewielkim obszarze i ma wpływ na ten obszar, w przeciwieństwie do turystyki, która podróżuje po całym kraju, często sprzedawana jako towar eksportowy .

Wartość turystyki w gospodarce światowej

Trendy wpływu ekonomicznego 2019 Światowej Rady ds. Podróży i Turystyki pokazują, że podróże i turystyka reprezentowane są w gospodarce światowej w 2018 r.:

 • 10.4% światowego PKB : US$8.8 bilionów, więcej niż w rolnictwie, bankowości, produkcji samochodowej i górnictwie.
 • $2,8 biliona bezpośredniego globalnego PKB wkład - większy niż sektor produkcji motoryzacyjnej.
 • 1 na 10 miejsc pracy: 319 milionów (123 miliony bezpośrednio, reszta pośrednia i indukowana): ponad 5 razy więcej niż górnictwo i prawie dwa razy więcej niż usługi finansowe.
 • 1 na 5 nowych miejsc pracy w ciągu ostatnich 5 lat
 • Wzrost 3,9%: lepsze wyniki niż szersza gospodarka (3,2%) przez 8 kolejnych lat, obecnie drugi najszybszy sektor na świecie, za produkcją (4%) i przed budownictwem (3,4%), handlem (3,3%), ochroną zdrowia (+3,1%) ), rolnictwo (1,8%), usługi finansowe (+1,7%) i komunikacja (1,7%)
 • 6.5% całkowitego światowego eksportu
 • 27.2% całkowitego globalnego eksportu usług
 • 71.2% krajowa vs 28.8% turystyka międzynarodowa wydawać: najsilniejszy wzrost występuje w krajach rozwijających się.
 • Podział wydatków na podróż: Rozrywka 78.5% vs 21.5% dla biznesu
 • Oczekuje się, że do 2029 r. Travel & Tourism zapewni bezpośrednio ponad 154 miliony miejsc pracy, co oznacza wzrost o 2,1% rocznie.

Dla turystyki przyrodniczej, wpływ turystyki przyrodniczej na WTTC w 2019 r. pokazuje:

 • $120,1 mld / 4,4% wkład w PKB globalnej gospodarce w 2018 r.: ponad pięciokrotność wartości nielegalnego handlu dziką fauną i florą.
 • $343,6 miliarda wkładu gospodarczego z uwzględnieniem globalnych efektów mnożnikowych, równoważnych PKB RPA lub Hongkongu.
 • 21,8 mln miejsc pracy / 6.8% wszystkich obsługiwanych miejsc pracy w turystyce, co odpowiada całej populacji Sri Lanki.
 • Jedna trzecia Afryki Przychody z podróży i turystyki

Światowa Organizacja Turystyki ONZ poinformowała również (2019), że podróże i turystyka w 2018 r. reprezentowały:

 • US$1.7 bilionów eksportu międzynarodowego, realny wzrost o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem, wyprzedzając eksport towarów (+3%).
 • 29% globalnego eksportu usług oraz 7% całkowitego eksportu towarów i usług.
 • Trzecia światowa kategoria eksportowa, po produkcji chemicznej i przemyśle paliwowym, ale wyprzedzając przemysł spożywczy i motoryzacyjny.

Kraje najsłabiej rozwinięte

Turystyka może być ewidentnie ważna dla każdego kraju, a jej znaczenie może być spotęgowane w krajach słabiej rozwiniętych.

Gdyby globalna turystyka była ograniczona (np. z powodu wpływu dwutlenku węgla na globalne ocieplenie), prawdopodobnie najbardziej ucierpiałyby kraje, które jej najbardziej potrzebują – kraje najsłabiej rozwinięte – cierpiące już z powodu ubóstwa, słabości zasobów ludzkich (zdrowie, kwestie związane z edukacją) i podatność ekonomiczną (produkcja, eksport itp.):

 • Kraje rozwijające się odpowiadają za ponad 45 procent przyjazdów z turystyki światowej i ponad 35 procent wpływów z turystyki międzynarodowej. (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, 2013)

Turystyka znajduje się w 3 najważniejszych sektorach, jeśli nie na pierwszym miejscu, a już na pewno w handlu eksportowym w wielu najsłabiej rozwiniętych krajach świata (LDC):

 • US$ 21 miliardów z 29 milionów międzynarodowych przyjazdów turystów w 2015 r. dla 48 krajów najsłabiej rozwiniętych
 • 7% całkowitego eksportu krajów najsłabiej rozwiniętych towarów i usług, 10% dla eksporterów innych niż ropę (UNWTO, 2016)
 • 14% roczny wzrost średnia w przyjazdach międzynarodowych turystów LDC w porównaniu do 7% na świecie (2000–2014)

Najważniejsze kraje, których eksport odwiedzających stanowi zdecydowaną większość PKB to: Aruba (84.5%), Makau (80.6%), Wyspy Zielonego Przylądka (73.2%), Reunion (71.5%), Malediwy (70.9%), Gambia (66.6%) , Bahamy (66.1%), Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (65.6%), Tonga (64.4%), Vanuatu (63.3%) (WTTC, 2019).

Widać wyraźnie, jak turystyka może być wykorzystana jako siła transformacyjna na dobre w mniej rozwiniętych i wszystkich krajach.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Zrównoważoną turystykę można zatem wykorzystać jako narzędzie rozwoju. Zostało to docenione przez światowych liderów podczas Konferencji ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju 2012 w Rio w Brazylii (znanej również jako „Rio+20” lub „Szczyt Ziemi 2012”), będącej 20-letnią kontynuacją Szczytu Ziemi w Rio 1992 / United Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED) oraz 10. rocznica Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju (WSSD) w Johannesburgu w 2002 roku.

Na konferencji państwa członkowskie uznały, że „dobrze zaprojektowana i dobrze zarządzana turystyka” może przyczynić się do trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego, środowiskowego) i postanowiła rozpocząć proces opracowania zestawu Cele Zrównoważonego Rozwoju (cel zrównoważonego rozwoju), na który składa się 169 celów mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju na całym świecie, w oparciu o milenijne cele rozwoju w kontekście Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 dla ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa.

 

Zrównoważona turystyka dla rozwoju lokalnego

Zrównoważona turystyka dla rozwoju lokalnego

 

Earth Changers wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju

SDG 8 Godna praca i wzrost gospodarczy

SDG 8 Godna praca i wzrost gospodarczy

Cel zrównoważonego rozwoju 8: Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.
Turystyka jest jedną z sił napędowych globalnego wzrostu gospodarczego i zapewnia 1 na 11 miejsc pracy na całym świecie.

SDG12 Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

SDG12 Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Cel 12: Zrównoważona konsumpcja i produkcja
Sektor turystyki, który przyjmuje praktyki zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP), może odegrać znaczącą rolę w przyspieszeniu globalnego przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Cel zrównoważonego rozwoju 14: Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju.
Turystyka przybrzeżna i morska, największe segmenty turystyki, szczególnie w przypadku małych rozwijających się państw wyspiarskich (SIDS), opierają się na zdrowych ekosystemach morskich.

#IY2017 Międzynarodowy Rok Turystyki Zrównoważonej dla Rozwoju

Celem Międzynarodowego Roku jest wspieranie zmiany polityki, praktyk biznesowych i zachowań konsumenckich w kierunku bardziej zrównoważonego sektora turystyki, który może przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Aby rozwiązać problemy, w jaki sposób turystyka może wspierać Cele Zrównoważonego Rozwoju, #IY2017 będzie promować rolę turystyki w następujących pięciu kluczowych obszarach:

 1. Zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
 2. Integracja społeczna, zatrudnienie i ograniczenie ubóstwa
 3. Efektywne gospodarowanie zasobami, ochrona środowiska i zmiana klimatu
 4. Wartości kulturowe, różnorodność i dziedzictwo
 5. Wzajemne zrozumienie, pokój i bezpieczeństwo

W ciągu roku Earth Changers będą podkreślać rolę i cel turystyki oraz sposób, w jaki jest powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju, poprzez swoje miejsca zmieniające życie i zmieniających świat Ludzi.

pl_PLPolski
linkedin Facebook Pinterest youtube rss świergot Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank Pinterest youtube świergot Instagram